De schaduwkant van Yasser, visserman uit Nuweiba.

Received message:                                                                                                           

 

Ik was op vakantie in Nuweiba, een afgelegen dorp in de Sinai waar nauwelijks een toerist komt. Het doel van mijn reis was onthaasten, relaxen aan het strand in combinatie met een 5 daagse kamelentocht door de Sinai woestijn. De trip door de woestijn was prachtig, één met de natuur en heerlijk om de rust in jezelf weer te hervinden, even helemaal los van de hectiek en dagelijkse verplichtingen in Nederland.

 

De dag van de eerste ontmoeting zat ik op het strand en dacht terug aan de ervaring van enkele dagen terug: een bedoeïenenjongen rond de 16 jaar had mij lastig gevallen, mijn lichaam betast, op dat moment was ik enorm overvallen en voelde me sexueel behoorlijk geïntimideerd. Een nare ervaring, ik was echt klaar met al die mannen die je ongevraagd aanspreken.

 

Op datzelfde moment kwam er een man op mij af en vroeg of ik thee wilde, ik weigerde maar nog geen 3 minuten later kwam hij terug met een brede glimlach van oor tot oor en zei: sorry ik heb hier echt geen goed gevoel bij, wil je echt geen kopje thee? Vanwege zijn ontwapenende glimlach kon ik niet weigeren. Hij heette Yasser 38 jaar oud, bracht mij thee en liet me met rust. Even later zag ik dat hij van zee terug kwam, met vis die hij net uit een fuik had opgedoken. Ik bracht mijn lege thee glas terug en we raakten aan de praat. Ik bood mijn verontschuldigingen aan voor mijn in eerste instantie botte reactie. Ik vertelde mijn vervelende ervaring van enkele dagen daarvoor. Hij was heel begrip vol en begaand en stelde mij op mijn gemak en zei: heel vervelend dat je een dergelijk nare ervaring hebt gehad, maar dit kan overal gebeuren en niet alleen in Egypte.

 

We hebben elkaar diverse keren tijdens die bewuste vakantie ontmoet en ik was zeker onder de indruk van hem, de manier van leven, heel basic, dicht bij de natuur en zichzelf, niet materialistisch etc. Ik dacht van deze man kan ik nog wat leren. We hielden contact via skype. hij vertelde dat hij het erg druk had, want hij hielp een vriend met het bouwen van huizen.

 

Enkele maanden later ging ik terug naar hem voor 2 weken vakantie. De eerste dagen brachten we door in Sharm El Sheik, een ontzettend vies huis van een vriend, dat had hij enkele dagen gehuurd.Ik wilde hem als “rijke” westerse vrouw niet teleurstellen. Na enkele dagen gaf ik aan dat ik weg wilde. We gingen naar een campsite in Nuweiba, wat bleek we moesten eerst langs een advocaat om een contract te laten opstellen om te trouwen. Het stelde allemaal niets voor, een dergelijk papier heeft geen rechtsgeldige waarde maar zonder dit papier mag je niet bij elkaar slapen. Ik voelde me geïntimideerd zei: waarom heb je dit niet eerder verteld, ik weigerde het papier te tekenen. Vervolgens zijn we naar een Hotel in Dahab gegaan, daar zat een vriend en die maakte een valse kopie van een bestaand contract er werd 200 pond voor betaald (door mij natuurlijk) en Yasser zette een valse handtekening uit mijn naam. Zo gemakkelijk gaat dat.

 

Enkele dagen later gingen we terug naar de campsite. We hadden echt een fantastische tijd, heel veel lol, ik was verbaasd dat ondanks het grote cultuur verschil we zoveel gemeenschappelijk hadden en Yasser was erg vrij, geen streng moslim! Maar deze mannen voelen feilloos aan waar de naïeve toerist gevoelig voor is! We gingen regelmatig naar de 2 nieuwe huizen om de planten water te geven. Op een dag zei hij: deze huizen zijn van mij, ik heb ze gebouwd als belegging en wil ze weer met veel winst verkopen. Alles wees erop dat hij de eigenaar was, hij had overal de sleutels van, was heel handig met de waterpomp etc….. Ik vroeg hem waarom hij dit verzwegen had: “mijn familie is in Egypte heel invloedrijk en ik wil niet dat mensen mij alleen maar aardig vinden vanwege mijn geld”. Desondanks betaalde ik voor alles, want zijn geld zat immers in de huizen en er moest nog van alles afgemaakt worden.

 

De vakantie was voorbij, 2 heerlijke weken achter de rug. Veel met elkaar gesproken over de toekomst, hoe verder samen? Hij wilde samen met een neef oude afgedankte spullen in Europa inkopen en in Egypte opknappen voor hergebruik. Na onze eerste ontmoeting had hij al de aanvraag voor papieren ingang gezet, want ik had zijn hele leven op zijn kop gezet zo verliefd voelde hij zich. Ingewikkelde verhalen over zijn geld dat 6 maanden op een rekening moest staan…… Ik begreep er allemaal niets van, maar dacht het zal wel. We maakten plannen voor de toekomst, wat zou voor Nederland interessant zijn om te importeren, kortom we waren volop aan het brainstormen. Het plan was: dat ik weer terug zou komen om zijn familie te ontmoeten,  als Yasser met hen belde duwde hij regelmatig de telefoon in mijn handen en kreeg ik van zijn broers of zussen te horen hoe goed Yasser was. Er werd van alles ingezet om vertrouwen te winnen.

 

Ongeveer 2 1/2 maand later ging voor 1 week terug want we misten elkaar natuurlijk enorm. Over hoe en wanneer ik kon komen was overigens veel onduidelijkheid, dat voelde vreemd maar dat heb ik op dat moment totaal genegeerd.

Tijdens mijn aanwezigheid die week was het allemaal spannend, de verkiezingen hielden iedereen bezig, Yasser was vaak weg en ik voelde me enigszins verloren, het voelde anders dan voorheen. Die week hoorde hij dat de papieren rond waren voor Europa, hij was zo blij als een kind, onze toekomst samen kon beginnen!

Hij moest geld voor de ticket regelen en voor een verzekering. Ik heb hem 1600 pond gegeven, dan was de verzekering alvast betaald, thank you habibi…… en ik ging terug naar Nederland.

 

Thuis gekomen kreeg ik een laatste sms van Yasser, hij miste me enorm en hield heel veel van me. Vervolgens hoorde ik een week lang niets. Dit was zeer ongewoon omdat we dagelijks contact hadden. Ik maakte me zorgen en belde diversen mensen in Nuweiba.

Wat bleek : Yasser was getrouwd met 2 vrouwen, één Nederlandse en één Noorse, op dat moment zat hij bij zijn Noorse vrouw in Oslo.

De afgelopen maanden is er veel gebeurd, ik heb met zijn vrouwen en diverse mensen uit Nuweiba gesproken. Yasser heeft ons alle drie bedrogen, zijn vrienden en de lokale bevolking waren op de hoogte van zijn escapades. Niemand heeft mij ooit iets verteld toen ik daar was. Yasser staat bij veel mensen bekend als een zeer behulpzaam aimabel persoon en weet met zijn innemende brede glimlach uitstekend mensen voor zich te winnen, voor velen is hij onweerstaanbaar.

In werkelijkheid blijkt hij echter een grote leugenaar, hij heeft echt over van alles gelogen, de simpelste dingen waar echt niemand over zou liegen. De 2 huizen zijn gebouwd met geld van zijn Noorse vrouw met als doel om daar te gaan wonen. Tegen mij vertelde hij dat hij zijn huizen zou verkopen om samen een toekomst in Alexandrie te beginnen. Mooie verschillende scenario’s heeft hij zijn vrouwen verteld.

Toen hij wist dat ik op de hoogte was van de situatie zocht hij weer contact met mij en wederom had hij allerlei leugens en hield nog zoveel van me. De ene vrouw is voor the business en de andere: ” ik voel me verplicht om voor haar te zorgen, het stelt niets voor maar ik kan haar niet aan haar lot overlaten want zij heeft geen familie hier en ze is wel speciaal voor mij hier gebleven…”. Maar van mij houdt hij echt……..

Yasser zijn aantrekkingskracht op vrouwen is enorm, hij is  weer terug in Nuweiba. Vandaag alle kontakten verbroken en ga weer verder met mijn leven!! Ik mag nog spreken van geluk en ja deze man heeft mij zeker wat geleerd!!!

 

Ik hoop dat mijn verhaal een bijdrage zal leveren aan de waakzaamheid van andere vrouwen.

***

THE SHADOW SITE FROM YASSER, THE FISHERMAN FROM NUWEIBA

 

 

I was on holiday in Nuweiba, an outlying village in the Sinai, where hardly any tourist come. The purpose of my trip was relaxing on the beach combined with a 5 day camel trek through the Sinai desert. The trek through the desert was beatiful, being one with the nature. Ite felt great to recover the peace in yourself again, to get away from the hectic and daily obligations in the Netherlands.

 

The day of the first meeting I sat on the beach and thought back to my experience of a few days ago: a Bedouin boy around 16 years had harassed me, he touched my body. I was unpleasantly surprised and felt sexually intimidated.It was a shocking experience. I was really done with all those men who approach you uninvited.

 

At that moment a man came up to me and asked if I wanted a cup of tea. I declined but 3 minutes later he came back to me with a big smile from ear to ear and said: sorry I really don’t have a good feeling about this, you really don’t want some tea? Because of his crushing  smile I couldn’t refuse. His name was Yasser 38 years old, he brought me a cup of tea and left me alone. Moments later I saw him coming back from the sea with fish he had just surfaced from a trap. I brought my empty tea glass back and started a conversation. I offered my apologies for my initial blunt reaction. I told my unplesant experience of a few days earlier. He was very understanding and committing, he comforted me and said: it’s very annoying that you had this experience but this can happen anywhere, not just in Egypt.

 

During this trip we met serveral times and I was definitely impressed by him, the way he lives his life, very basic, close to nature and himself, not materialistic…ect. I thought from this man I can learn a lot. We kept in touch through Skype. At that time he was very busy, because he was helping a friend to build houses.

 

A few mounths later I went back to him for 2 weeks holiday. The first few days we spent in Sharm El Sheik, he had hired a very dirty house from a friend. We would stay there just for a few days. I didn’t want to disappoint him ad the “rich” European woman. After several days I said: I want to leave this awful house. We went to a camp site in Nuweiba, on our way he explained we had to go first to a laywer to make a contract that describes that we are married (an Orfi contract). Such a paper means nothing and it has no legal value but without this paper we are not allowed to sleep together. I felt intimidated and said: you should have told me this before I came, I refused to sign the paper. After that we went to a Hotel in Dahab, there was a friend who made a fake copy of an existing Orfi contract, we had to pay LE 200 (by me of course) and Yasser put an false signature in my name. It’s that easy.

 

A few days later we went back to the campsite. We really had a great time, lots of fun. I was surprised that despite the large cultural differences we had so much in common. Yasser was very free, no strict Muslim! But these men feel perfectly what the naive tourist is sensitive to! We went regularly to the 2 new houses to water the plants. One day he said: these houses are mine. I have built it as investment and I will sell them with a lot off profit. Everything pointed out that he was the owner, he had all the keys, was very handy with the water pump etc… I asked him why he concealed this:’My family in Egypt is very powerful and I do not want people to like me just because of my money”. Nevertheless, I paid for everything but of course hos money was invested in his houses and there still was a lot to be finshed.

 

My holidays were over, we had 2 wonderful weeks. We talked a lot about the future and how to move on. His plan was to start some business with his cousin, buying old stuff in Europe and refurbishing it for reuse in Egypt. After our first meeting he had already put the request for papers at the Embassy, because I had put his whole life upside down after he felt in love with me. Complicated stories about his money that had to stay 6 mounths on a bankaccount…etc. I didn’t understand anything about it, but thought it would be okay. We made plans for the future, thought about what stuff would be interesting for the Netherlands to import, we were brainstroming and looked over all the options. The plan was, that I would return to meet his family. When Yasse spoke to his family on the phone he often pushed the phone in my hands to talk to his brothers and sisters, they told me how good Yasser was…Everything was used to win trust.

 

About 2 1/2 month later I went back for 1 week because of course we missed each other a lot. About how and when I could come to him he was very uncertain, at that moment it felt strange but I ignored that feeling.

 

During my presence that week everybody was exciting and busy with the elections. Yasser was often gone, in a certain way I felt a bit lost, our situation felt different from before. That week he heard that the papers for Europe were assigned, he was happy as a child, our future together could start!

 

Now he only needed to collect money for the ticket and his insurance. I gave him LE 1600,00 for to pay the insurance, thank you habibi……and I went back to the Netherlands.

 

Arriving home I received a final sms of Yasser, he missed me a lot and loved me very much. After that I didn’t hear anything for 1 week. This was very unusual because we had daily contact. I was worried ans called some people in Nuweiba.

 

What appeared: Yasser was already married with two women, one Dutch and one Norwegian. At that moment Yasser was with his Norwegian wife in Oslo.

 

Recent months many things has happened. I have had often contact with his wives and several people in Nuweiba. Yasser has deceived all three of us, his friends and the local  people knew “all”about his escapades. When I was there, nobody has ever told me anything. For many people Yasser is well known as a very charming, helpful amiable person, with his endearing big smile he knows very well how to win people for him and most of them can’t resist him.

In reality, he is a liar, he really has lied about everything, the simplest things that really no one would lie about. The 2 houses were built with money from his Norwegian wife, she planned to live there. Yasser told me if he had sold these houses we could start a future together in Alexandria. He told each off his woman nice different scenario’s.

 

When he found out I knew the truth he contact me again and started all over with all kinds of lies…that he still loved me so much. He explained that he had one woman for the business and as regard to his other wife: “for her I feel guilty, it doesn’t mean anything but she has no family here ans she specially stayed for me…..”. But he really loves me!

 

Yasser his attraction on woman is enormous, he is back in Nuweiba. Today I have broke all contact, I will continue with my own life! I realize that I have been very lucky and yes for sure this man has taught me something!

 

I hope my story will contribute to the alertness of other woman.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 Responses to De schaduwkant van Yasser, visserman uit Nuweiba.

 • maya says:

  ja meis, je bent jammer genoeg niet de enige, elke dag hier in hurghada zijn er nieuwe verhalen. het is een schrake troost voor je, maar ik weet zeker dat je blij mag zijn dat dit niet langer geduurd heeft. het heeft je een heleboel problemen bespaard. ik hoop dat je gauw weer je leven op de rit hebt. zelf ben ik ook een slachtoffer, maar een veel grotere en tot nu toe beheerst het een stuk van mn leven. heel veel succes meis.
  er zijn veel zwarte lijsten, zet hem erop, jij hebt er niets meer aan, maar zo kun je anderen heel veel leed en geld besparen.
  groetjes.

 • tarika says:

  heel herkenbaar allemaal, die onweerstaanbare charme en de leugens…

 • Greta says:

  Beste, sorry voor dat heel triest verhaal. Ik heb zelf of decenia in Nuweiba gewoond. Kan je mischien persoonlijk contact met me opnemen. Ik ben heel geinteresseerd naar je verhaal en mischien kunnen we onze verhalen delen. Groetjes

 • tut says:

  Echt heel herkenbaar allemaal.
  Het is echt niet normaal zoveel verhalen lees hoor je.
  Ik heb het zelf jaren geleden ook meegemaakt, ik heb het tot een bepaalde hoogte een plek kunnen geven.
  Alleen heel jammer dat degene die het mij heeft aangedaan gewoon door gaat met zijn praktijken ik weet dat hij een vrouw vriendin in nederland heeft en ook een vrouw uit noorwegen die vrouw uit noorwegen heb ik geprobeerd te waarschuwen helaas gelooft zij het allemaal niet alleen die vrouw uit nederland heb ik geen naam niks van dus die kan ik niet waarschuwen.

  groetjes

Leave a Reply

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Video trailer Kus kus Bezness

September 2019
M T W T F S S
« Oct    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Slideshow